Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.

4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ubrania-dla-dzieci.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ITS4U Dariusz Popis a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Właściciel sklepu - właścicielem sklepu jest firma ITS4U Dariusz Popis.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep, działający pod www.ubrania-dla-dzieci.pl, prowadzony jest przez:

ITS4U Dariusz Popis
ul. Strażacka 22A
05-311 Dębe Wielkie
NIP: 822-20-47-012

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu,
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu,
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu,
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ITS4U zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem przycisku zamieszczonego na stronie.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, stan oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są rzeczywistymi zdjęciami produktów.

9. Informacja o cenie podawana na stronie ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila o zmianie status zamówienia z Przesłane do weryfikacji na W trakcie realizacji.

Zasady korzystania ze Sklepu

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w Sklepie na poniższych zasadach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Właściciel sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy ITS4U.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela sklepu.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, właściciel podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową sklepu, dokonać wyboru Towarów.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towarów.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia klient wciska przycisk "Wyślij".

6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Zamówienie” wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej zmianę status zamówienia z Przesłane do weryfikacji na W trakcie realizacji.

8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dopuszcza się wysyłkę za granicę w przypadku indywidualnych ustaleń.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką wysłaną za pośrednictwem poczty polskiej, przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty. Ewentualne koszty dostawy zostaną przekazane przez pracownika po werfyikacji zamówienia i określeniu wagi zamówionych towarów.

3. Termin dostawy wynosi 3 dni robocze licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. W indywidualnych sytuacjach Klient i Właściciel sklepu mogą ustalić krótszy termin dostawy.

Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) Pobranie (płatność gotówką przy odbiorze)
b) Przelew (zapłata przed wysyłką / odbiorem)

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Klient taki może wykonać powyższe prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłając je w terminie 10 dni i na adres ITS4U Dariusz Popis, ul. Strażacka 22A 05-311 Dębe Wielkie.

2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Właściciel sklepu dokona zwrotu kosztów zamówienia pomniejszonych o koszty wysłki na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia konsumenta od umowy.
Towar należy przesłać na własny koszt na adres:

ITS4U Dariusz Popis
ul. Strażacka 22A
05-311 Dębe Wielkie

4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Reklamacje dotyczące Towarów

1. Właściciel sklepu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@its4u.pl. Właściciel sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielm Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielm Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ITS4U.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. ITS4U Dariusz Popis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie
będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

 

Uwaga! Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.